Friday, December 11, 2009

Aktiviti 13: kerangka konseptual dan operational

Operational kajian

dalam operational kajian akan menerangkan tentang input dan output kajian. ianya juga menjelaskan tentang

Input
Demonstrasi - Minat dan kefahaman
Minda Perkasa - Ingatan

Proses
Guru akan melaksanakan proses P&P berdasarkan input yangg telah ditentukan dan hasilnya akan dilihat sama ada berkesan atau tidak

Output
Demonstrasi - Menambah minat, mudah faham
Minda Perkasa - Meningkatkan daya ingatan

Pada akhir kajian ini diharapkan pelajar menjadi minat untuk mempelajari topik yang diajar dengan menggunakan kaedah demonstrasi serta dapat meningkatkan daya ingatan dengan menggunakan kaedahminda perkasa.

Thursday, December 10, 2009

TUGASAN 13: TUGASAN 4: MINI KAJIAN TINDAKAN

Teori yang diaplikasikan bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapai semasa menjalankan kajian tindakan ialah:

  1. Teori tingkah laku Bandura
Teori tersebut aplikasikan dalam proses p&p sebagai panduan semasa pengkaji mejalankan kajian tindakan. pengkaji akan menggunakan beberapa strategi bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Antara strategi yang boleh dilakukan ialah:

  1. kaedah pengajaran berpusatkan guru.
- guru akan menerangkan topik yang diajar dan membuat demontrasi bagi membantu pelajar lebih memahami topik atau konsep yang diajar.
- Guru menjelaskan penerangan berbantukan peta minda agar pelajar dapat melihat isi-isi penting dengan lebih jelas.


2. Berpusatkan pelajar

- pelajar membuat peniruan berdasarkan demontrasi yang ditunjukkan oleh guru
- pelajar meningkatkan pemahaman dengan membuat peta minda bagi mengingati fakta-fakta penting.


************************************************

APA ITU PEMBELAJARAN?

• Definisi: perubahan yang disebabkan oleh pengalaman

• Jenis-jenis pembelajaran

− Disengajakan(Intentional)

− Tidak disengajakan (Unintentional)

PEMBELAJARAN DARI PERSPEKTIF TINGKAH LAKU

• Menekankan kepada perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan

• Pembelajaran dikatakan berlaku bila rangsangan daripada persekitaran menghasilkan perubahan yang agak tekal dan boleh diperhatikan

• Ahli-ahli tingkah laku melihat pembelajaran sebagai perkaitan antara ransangan (stimulus- sesuatu yang memberi kesan kepada deria) dan gerakbalas (response- reaksi kepada rangsangan)

Teori ini mentafsirkan pembelajaran sebagai satu perubahan di dalamtingkahlaku sepertimana yang dilakukan oleh seseorang di dalam situasi tertentu. Teori ini mementingkan hubungan antara sebab-akibat atau ransangangerakbalas atau gerakbalas-peneguhan (Amir 1986; Sahakian 1976; Harris 1979).


MODEL PEMBELAJARAN TINGKAH LAKU

• Pembelajaran Kontiguiti berlaku bila suatu rangsangan dan gerakbalas dikaitkan kerana keduanya sering dipasangkan atau seringkali berlaku bersama-sama.

• Boleh berlaku melalui latih tubi

Teori Pembelajaran Sosial (teori permodelan Bandura)
Teori permodelan Bandura

- Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau permodelan
- Orang diperhatikan sebagai model
- Proses pembelajaran melaui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (Modelling)
- 4 unsur utama di dalam teori Bandura:

a. Perhatian
b. Mengingat
c. Reproduksi
d. Peneguhan/ Motivasi

- jenis-jenis peniruan boleh berlaku secara :

a. langsung
b. tak langsung
c. Gabungan
d.Sekat laluan
e. tak sekat laluan

ciri-ciri teori pemodelan Bandura

i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.
ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.
iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.
iv. Pelajar memperoleh ke1mahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif

Sunday, December 6, 2009

AKTIVITI 12: PEMURNIAN

PENYATAAN MASALAH

1. Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami topik yang diajar dalam mata pelajaran Sains dan kemahiran Hidup.

2. Pelajar kurang minat terhadap topik yang diajar

3. Pelajar sukar untuk mengingati fakta penting berkaitan topik yang diajar.


TUJUAN
Meningkatkan daya ingatan pelajar dan minat para pelajar dalam mata pelajaran Sains & Kemahiran hidup melalui kaedah demonstrasi dan minda perkasa.


OBJEKTIF

1. Pelajar dapat memahami topik yang diajar melalui kaedah demo dan minda perkasa

2. Peningkatan minat pelajar terhadap topik yang diajar melalui kaedah demonstrasi

3. Pelajar dapat mnegingat fakta penting melalui kaedah minda perkasa.

AKTIVITI 11: TUGASAN 2: JURNAL

THE EFFECT OF PICTURES AND PROMPTS ON THE WRITING OF STUDENTS IN PRIMARY GRADES: ACTION RESEARCH BY GRADUATE STUDENTS AT CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE

BY: Marilyn Joshua

PENYATAAN MASALAH KAJIAN

Kajian ini memfokuskan untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar tadika hingga darjah dua dalam penulisan dengan menggunakan kaedah gambar dan 'prompt'. Dijalankan bagi mengenalpasti atau mengkaji sama ada penulisan dengan bantuan gambar atau 'prompt' di kalangan murid-murid sekolah rendah memberi kesan ke atas kualiti penulisan mereka.


TRANSFORMATION OF TEACHER ATTITUDE AND APPROACH TO MATH INSTRUCTION THROUGH COLLABORATIVE ACTION RRESEARCH

Patricia J. Bonner


PERSOALAN KAJIAN :
Adakah transisi guru ke arah pengajaran secara kolaboratif dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam matematik?PEER OBSERVATION OF TEACHING IN THE ONLINE ENVIRONMENT: AN ACTION RESEARCH APPROACH

BY: D.Swinglehurst, J. Russell & T.Greenhalgh

FOKUS KAJIAN
Focus kajian ini adalah untuk meningkatkan penggunaan kaedah maya (online) dalam memantau pengajaran diantara pensyarah pendidikan pengajian tinggi.

Saturday, December 5, 2009

AKTIVITI 10: TUGASAN 1:BUKU

Berdasarkan buku yang dikaji, penulis menggunakan kaedah di bawaah untuk mengenal pasti masalah kajian:

1.Penulisan Reflektif
Refleksi memberi peluang guru menganalisis diri serta menyedari tentang kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, guru dapat membuat pengubahsuaian serta membaiki proses pembelajaran mereka dengan efektif. Melalui penulisan reflektif dapat mereflek secara sistematik dan merangsangkan pemikiran reflektif. Aktiviti ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk mendorong guru mengamalkan penyiasatan reflektif dan penilaian kendiri terhadap isu-isu pengajaran dan pembelajaran. Dalam penulisan reflektif ia dapat membezakan proses pemikiran kepada refleksi semasa tindakan di mana seseorang melihat semula dan memikirkan permasalahan yang wujud untuk memahami situasi manakala refleksi ke atas tindakan di mana guru merenung kembali proses pemikirannya dan menganalisis situasi sebelum merancang tindakan susulan. Penulisan reflektif merupakan satu cara meninjau teori-teori pengajaran dan perkembangan professional. Pemikiran baru akan dirangsangkan dan melalui perbincangan dengan rakan sekerja, teori-teori dan persoalan-persoalan dipertikai dan diperkembangkan.

2. Menggunakan Jurnal
Menggunakan jurnal adalah satu jalan yang baik untuk mengenalpasti apakah projek kajian tindakan yang akan dilakukan secara kolaboratif. Ini kerana setiap guru akan membaca jurnal yang berbeza dan akan mengumpulkan banyak idea berdasarkan jurnal yang dibaca. Kemudian, kumpulan pengkaji itu akan dapat melihat bentuk masalah yang timbul dan 'AHA!'.

3.Reflektive Interviews
Melalui temuduga reflektif, pengkaji kajian tindakan mendapat peluang untuk mendengar sendiri idea atau pendangan pelajar tentang isu yang diketengahkan.

4. Analytic discourse
kaedah ini hampir sama dengan reflektive interview. bezanya kaedah ini di jalankan oleh 3-6 orang guru lain untuk membincangkan masalah yang diajukan oleh pengkaji.

5.Refelksi kumpulan
setiap ahli kumpulan (pengkaji)meluangkan masa 15 minit untuk menjawab beberapa soalan berkaitan fokus kajian yang akan dijalankan. dalam waktu ini setiap ahli kumpulan berpeluang untuk berkongsi idea masing-masing dan mengumpul isu-isu yang biasa di alami dan mengenal pasti matlamat di dalam reflective interviews.

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 9: TUGASAN 4- MINI KAJIAN TINDAKAN

MATLAMAT KAJIAN
Supaya dapat meningkatkan minat dan daya ingatan pelajar di dalam matapelajaran Sains dan Perdagangan dikalangan pelajar tingkatan 4 dengan bantuan kaedah Minda Perkasa


OBJEKTIF KAJIAN
1. Mengenal pasti sama ada kaedah pengajaran menggunakan peta minda dapat meningkatkan daya ingatan dan minat pelajar di dalam mata pelajaran Sains dan Perdagangan
2. Menentukan sama ada wujud hubungan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Perdagangan dengan bantuan peta minda

BENTUK SOALAN KAJIAN

1. Adakah pelajar dapat meningkatkan minat dan daya ingatan mereka dengan kaedah 'Minda Perkasa'?
2. Bagaimanakah 'Minda Perkasa' mampu membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian, minat dan juga daya ingatan?

AKTIVITI 8: TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN

CADANGAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN

-Individu
- perlu ada huraian ringkas pada setiap keyword supaya pelajar tidak lupa semasa membuat ulangkaji


-Kumpulan
- pelajar perlu kreatif semasa membina peta minda
- guru perlu menilai setiap peta minda yang dihasilkan
- perlu beri pendedahan kepada pelajar tentang bagaimaana membina peta minda ynag lebih berkesan


-Kumpulan lain

-Dalam setiap minda perkasa, kena ada huraian ringkas.
-Menyarankan pelajar untuk membentangkan "minda perkasa" yang telah dibuat untuk mengujinya.
-Variasikan bentuk kaedah ini agar lebih kretif, supaya pelajar tidak ceria.